XCVII - NOMENGRUPPEN - AD GRUPLARI

 

                        a) Meinung - Ansicht - Anschauung

die Meinung,-en: Kişi konu hakkındaki geçici görüşünü daha fazla bilgiyle değiştirebilir:

Der Reporter fragte die Passanten über ihre Meinung zur Politik der neuen Regierung.

die Ansicht, -en: Bir kişinin bir konu hakkındaki bakış açısı. Kişi kendi görüşünden emin. Başkalarının bu görüşe yeterince                 kanıtlanmadığı için katılmasına gerek yok:

Meine Ansicht über den Nutzen der Weltraumforschung deckt sich nicht mit der Ihren.

die Anschauung, -en: Kapsamlı temel bir görüş, genellikle felsefi alanda, dünya görüşü:

Durch die neuen Erkenntnisse der Weltraumforschung werden die Anschauungen mancher Naturwissenschaftler widerlegt.

 

                        b) Bedeutung - Sinn

die Bedeutung:  Bir kelimenin, düşüncenin davranışın anlamı.

            Erklären Sie mir die Bedeutung dieses Wortes!

            Der Redner erklärte die Bedeutung der Entwicklungshilfe für den Frieden in der Welt.

der Sinn: Bir davranışın veya olayın ruhi içeriği: Büyük bir anlam içeriğinin içinde hedef belirtir:

Der Sinn der Konferenz internationaler Verkehrsexperten ist es, den Tourismus in Europa zu fördern.

 

                        c) Absicht - Bestreben - Plan - Programm

die Absicht,  -en: bir hareketin daha sonra anlaşılan Motif ve hareket sebebi:

            Er ist mit der Absicht hierhergekommen, Deutsch zu lernen.

das Bestreben: Bir hedefe ulaşmaya yönelik içsel tutum:

            Wir haben das Bestreben, mit allen Menschen in Frieden zu leben.

der Plan, -"e: Bir niyetin gerçekleştirilmesi için tesbit edilen düşünce:

            Wir haben den Plan, unser Haus zu verkaufen.

das Programm, -e: En ince detaylarına kadar düşünülmüş tespit, plan.

            Die Regierung hat ihr neues Programm veröffentlicht.

            Der Besuch von Paris steht auf unserem Reiseprogramm.

 

                        d) Bildung - Ausbildung -Fortbildung

die Bildung: Eğitimin aile ocağında ve okuldaki pozitif sonucu, kültürel alanda edinilen bilgi:

            Der Junge Mann hat eine gute Bildung.

die Ausbildung: Pratik yeteneklerin ve bilgilerin öğrenilmesi ve öğretilmesi:

            Ihr seid noch in der Ausbildung.

die Fortbildung: Tamamlanan bir eğitimden sonra eğitilen kişinin bilgi ve becerilerinin bilimin en son noktasının seviyesine getirilmesi:  Die Fortbildung der Studenten dauert viele Jahre lang.

            e) Recht (hak)- Befugnis (yetki)

das Recht: Her insanın insanca yaşayabilmesi için yasalar tarafından güvence altına alınan en doğal hakları: Die Eltern haben das                 Recht, ihre Kinder nach ihrem Willen zu erziehen.

die Befugnis, -se: Bir kişinin belirli bir davranışı yapmak için görevi itibariyle aldığı güç:

Ein Polizeibeamter hat ohne richterlichen Auftrag keine Befugnis, eine Wohnung zu betreten.

 

            f) Angewohnheit - Gewohnheit

die Angewohnheit, -en: zamanla kazanılan, benimsenen bilinçsiz bir davranış ve diğer insanlara genellikle rahatsızlık verici görünür:

            Ali hat die Angewohnheit, während des Essens zu rauchen.

die Gewohnheit: Birisi için tabii hale gelmiş davranış (insanın iliğine kadar işlemiş olan). Alışkanlığın türü genellikle mastar tamlama              ile bildirilir:

            Es ist unsere Gewohnheit, mittags ein Stündchen zu schlafen.

 

            g) Sympathie -Vorliebe - Lust - Neigung - Bereitwilligkeit

die Sympathie, -en: Ani bir hisle belirli bir kişiye karşı beslenen belirli bir duygu:

            Der Schauspieler gewann sogleich grosse Sympathien beim Publikum.

            Wir haben eine grosse Sympathie für ihn.

die Vorliebe: Bir şeyi diğer şeylere tercih etme isteği:

            Burcu trägt mit Vorliebe blaue Kleider. Ich habe eine Vorliebe für moderne Musik.

die Lust: Bir şey yapmak için ani istek:   Heute habe ich Lust, zum Tanzen zu gehen.

            Willst du mitkommen ? - Nein, heute habe ich keine Lust.

die Neigung, -en: İnsanın bir hareketi yapmak için yaratılışı, karakteri tarafından belirlenen eğilim. Belirli bir şeyi yapmak için insanın tabiatında olan:

            Der Junge zeigte starke künstlerische Neigungen.

die Bereitwilligkeit: Başkası tarafından önerilen birşeyi yapmak için kendi isteğinden ortaya çıkan hazır bulunurluluk:     Der Mann half uns mit grosser Bereitwilligkeit bei jeder Arbeit.

 

                        h) Zwang - Notwendigkeit - Erfordernis - Verfplichtung

Zwang (zorunluluk): Bir davranışa dışarıdan gelen etki, bundan kendini kurtarmak mümkün değil:

Die Politiker mussten ihre unpopuläre Entscheidung unter dem Zwang der Verhältnisse treffen.

die Notwendigkeit(gereklilik): Durumun gerektirdiği vazgeçilmesi mümkün olmayan belirli bir şart:

            Der Bürgermeister hat die Notwendigkeit erkannt, die Strasse verbreitern zu lassen.

das Erfordernis,-se (zaruret): Bir şeyin gerektirdiği şart:

            Es ist ein Erfordernis der Menschlichkeit, für den Frieden zu arbeiten.

die Verpflichtung,-en (mükellefiyet): Üstlenilmiş olan sorumluluğu zorunlu olarak yerine getirmek:

Wir haben die Verpflichtung, hilfsbedürftigen Menschen zu helfen; denn wir erwarten im umgekehrten Falle das gleiche von den anderen.

                        i) Gesetz - Verordnung - Befehl

das Gesetz, -e: Parlemento tarafından hazırlanıp devlet tarafından yazılı olarak yayınlanan ve herkesin uymak zorunda olduğu kurallar:In der letzten Woche hat das Parlament ein neues Gesetz verabschiedet.    Die Verfassung garantiert, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind.

die Verordnung, -en: Bir kuruma daha yüksek bir kurum tarafından yazılı olarak yayınlanıp verilen, bir yasanın uygulanmasını ve kullanılmasını düzenler. Bunlar idari içeriklidir: Das Parken in dieser Strasse ist auf Grund einer Verordnung der Stadtverwaltung vom 25.3.1998 verboten.

der Befehl,-e: Bir amir veya  daha yüksek makam tarafından yazılı veya sözlü olarak verilen görev:

            Ein Soldat muss die Befehle seines Offiziers befolgen.