XCVI - "NICHT" 'in cümle diziliþindeki  konumu

 

Normal diziliþ                                                    Vurgulu cümle öðeleriyle

Er liest nicht.

Er liest den Brief nicht.

Er will den Brief nicht lesen.

Er hat den Brief nicht gelesen.

Er hat den Brief nicht lesen können.

 

Alle Regeln stimmen nicht. (þu anlama gelebilir: alle Regeln sind falsch)

 

Er liest nicht den Brief sondern die Zeitung.

Er will nicht den Brief sondern die Zeitung lesen.

Er hat nicht den Brief, sondern die Zeitung gelesen.

Er hat den Brief nicht seinem Bruder, sondern seiner Schwägerin gegeben.

Nicht alle Regeln stimmen. (die meisten sind richtig)

 

                                                    "nicht" fiilin ekinden önce bulunur.

önek'den önce (abfahren)

fiil ekinden önce (Auto fahren, radfahren)

fiil tamlamasýndan önce (auf den Tisch legen)

Präpositional tümleçden önce (sich an etwas gewöhnen)

Vurgu fiilde olsa da en sonda da bulunabilir

Der Zug fährt noch nicht ab.

Er fährt nicht Auto. Er fährt nicht Rad.

Er legt den Brief nicht auf den Tisch.

Er gewöhnt sich nicht an das kalte Klima.

Er gewöhnt sich an das kalte Klima nicht.